Axon Consulting
Aby vás bydlení bavilo
přejímky a předpřejímky inspekce nemovitostí reklamace vad

Reklamace staveb

Záruční doba představuje pro kupujícího určitý komfort spočívající v tom, že prodávající odpovídá za větší okruh vad (za ty, které existují v době předání věci, a dále za ty, které v průběhu záruční doby teprve vzniknou) a zároveň kupujícímu odpadají starosti s prokazováním, kdy přesně vada vznikla.Nová specifická pravidla platí pro uplatňování vad stavby.

Pro naše klienty zajistíme kompletní uplatnění vad v záruční době. Dále nabízíme zastupování klientů pří jednáních s developery. Dlouhodobé zkušenosti při řešení reklamačních vad nás přivedli na vypracování uceleného systému od uplatnění vady až k jejímu řádnému odstranění a předání majiteli nemovitosti. 

V případě, že developer nereaguje  nebo nechce uplatěnnou vadu řádně odstranit, dlouhodobě spolupracujeme s právní kanceláří, která se specializuje na stavební problematiku. 

Oznámení vad (reklamaci) je potřeba udělat písemnou formou (nejlépe doporučeným dopisem), aby byl kupující v případě sporu vybaven dokladem (podací lístek z pošty), kdy vady reklamoval a tedy že tak učinil včas. Zmeškání včasné reklamace může totiž mít pro kupujícího fatální následky, spočívající až v úplné ztrátě práva na bezplatné odstranění vady.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 NOZ).pozn NOZ - Nový občanský zákoník

Skryté vady stavby je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co byly při dostatečné péči zjištěny, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby. Stejně jako vady stavby lze ve lhůtě pěti let od převzetí stavby reklamovat i skryté vady projektové dokumentace a jiná obdobná plnění (§ 2629 odst. 1 NOZ). NOZ počítá s tím, že pro některé části stavby může být prováděcím předpisem zkrácena doba pěti let pro reklamaci skrytých vad stavby. K jakémukoli ujednání smluvních stran o zkrácení této doby se nepřihlíží, je-li objednatel slabší stranou, tj. uzavírá smlouvu jako spotřebitel nebo vystupuje jako podnikatel mimo souvislost s vlastním podnikáním (§ 2629 odst. 2 NOZ)

Významnou novinkou je společná odpovědnost za vady stavby zhotovitele, jeho poddodavatele, zpracovatele stavební dokumentace a osoby vykonávající stavební dozor. Osoby spoluodpovědné za vady stavby se zhotovitelem se mohou této odpovědnosti zprostit, pouze prokážou-li, že vadu díla nezpůsobila chyba v jejich činnosti. Obdobně zhotovitel stavby se zprostí povinnosti z vady stavby, jen prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil (§ 2630 NOZ). Tato úprava je jistě výhodná pro objednatele, který se může domáhat svého práva z vad stavby u kterékoliv ze spoluodpovědných osob. V případném sporu přitom nebude nucen prokazovat, komu ze spoluzodpovědných osob lze vznik vady přičíst.

Doporučení

NOZ, obdobně jako dosavadní právní úprava, nabízí širokou škálu možností upravit si vzájemné vztahy odlišně od znění zákona. Smluvní strany si tak mohou ve smlouvě individualizovat např. definici momentu dokončení díla, kvalifikaci podstatných a nepodstatných vad, přesný harmonogram uplatnění práv z vady díla atp. Do značné míry lze touto cestou eliminovat nejasnosti při realizaci smlouvy a napomoci tak dobrým vztahům se smluvním partnerem.

Z pohledu praktických dopadů nové právní úpravy lze zejména doporučit, aby objednatelé dostatečně přesně vymezili ve smlouvě účel díla. Vyvarují se tak situace, kdy jim zhotovitel dodá dílo, které nemohou prakticky použít, přesto jej však musí převzít se všemi riziky a možnými náklady s jeho dalším obhospodařováním.

Objednatelé by také měli věnovat dílu a jeho vlastnostem patřičnou pozornost při jeho převzetí a řádně zkontrolovat, jestli nevykazuje vady a tyto vady bezodkladně vytknout. U významnějších děl lze také doporučit, aby si objednatelé přesně evidovali den zjištění vady a den jejího oznámení zhotoviteli.

 

Kontaktní formulář

Najdete nás na Facebooku
+420 737 318 702
Aby vám nezbyly
oči pro pláč